Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Lelkészek

Dr. Blázy Árpád Lajos parókuslelkész, igazgatólelkész

+36 20 824 2907, marty.blazy@lutheran.hu

Tanulmányok
Alap- és középiskoláit Zalaegerszegen végezte, 1980-ban érettségizett a Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Ezt követően felvételt nyert a BME villamosmérnöki karára, ahol – 11 hónapos (előfelvételis) katonai szolgálatot követően – 1981 őszén kezdte meg egyetemi tanulmányait. Emellett bekapcsolódott a kelenföldi evangélikus ifjúság életébe.
Az első tanév sikeres befejeztével, 1982 augusztusában jelentkezett a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémiára. Ennek elvégzését követően 1987. június 27-én avatták lelkésszé a budavári evangélikus templomban.

Posztgraduális tanulmányok
Bázeli Egyetem (1989), Wuppertal KIHO (1990–1991), ELTE BTK nappali tagozat – vendéghallgató (1991–1993), Tübingeni Egyetem (1998–1999). Fő érdeklődési és kutatási területe az egyháztörténet.
Doktori értekezését A humanista Simon Griner (Grynaeus) és Buda (1521–1523) – adalékok a magyarországi reformáció kezdeteihez címmel 2007 júniusában nyújtotta be a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karára. (Témavezetője dr. Ladányi Sándor, tanszékvezető, az egyháztörténet professzora, opponensei dr. Szabó András DSc tanszékvezető egyetemi tanár és dr. Fabiny Tibor ny. egyetemi tanár voltak.) A dolgozat nyilvános védésére 2007. november 26-án került sor a Hittudományi Kar dísztermében. Ugyanitt avatták – summa cum laude minősítéssel – doktorrá 2007. december 20-án.

Lelkészi pálya
1987. augusztus 15-től a Siófok-Kötcsei Egyházközségben kezdte el a lelkészi szolgálatot. A lelkészi munka mellett végigkísérhette a siófoki Makovecz-templom felépülését. 1991 szeptemberétől a Gödöllő-Veresegyházi Egyházközségbe helyezték helyettes lelkésznek, ahol a gyülekezet meghívására 1993–2001-ig parókuslelkész. 2001 tavaszán a Kelenföldi Gyülekezet hívta meg lelkészéül, ahol 2002–2005 és 2008–2013 között igazgatólelkész.

Közegyházi szolgálat:
1996–2001 között az Észak-Pest Megyei Egyházmegye pénztárosa, zsinati küldött és az Aszódi Evangélikus Gimnázium hitoktató-lelkésze.
2006–2012 között a Budai Evangélikus Egyházmegye jegyzője, espereshelyettese és a lelkészi munkaközösség vezetője.

Család:
1993-ban nősült, felesége Gebe Márta. Két gyermekük van: Márta Judit (1994) és Eszter Borbála (1996).

Dr. Gáncs Tamás parókuslelkész

+36 20 824 3703, gancstamas@gmail.com

Dr. Gáncs Tamás 1979. február 16-án született Budapesten, Gáncs Péter és Hafenscher Márta első gyermekeként. Gyermekkorát Pécelen és Nagytarcsán töltötte. Az általános iskola elvégzése után a budapesti Szerb Antal Gimnáziumba nyert felvételt, speciális német tagozatra, ahol 1997-ben tett sikeres érettségi vizsgát. Ezután a Kodolányi János Főiskola idegenvezető-idegenforgalmi menedzser szakára járt, majd 1998 végétől a Fotex Records Kft. egy cd boltjában dolgozott eladóként 2000 januárjáig.

Ebben az évben – a nyelvek tanulása mellett – jelentkezett és nyert felvételt az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. 2001 és 2004 között a Kairosz folyóirat egyik szerkesztője, a teológus-hallgatók által alapított Jelenlét Műhely Egyesület egyik vezetője. Az egyetemen – ahol mindvégig mesterének tartotta Dr. Takácsné Kovácsházi Zelma professzor asszonyt – 2006-ban szerzett diplomát. Szakdolgozatát Mai mennyország-elképzelések és azok teológiai és vulgáris gyökerei címmel írta Dr. Béres Tamás témavezetésével. A Kecskeméti Evangélikus Egyházközségben töltötte lelkész-jelölti évét Kis János lelkész mentorságával, melynek végén 2006 júniusában szentelték lelkésszé a Deák Téri Evangélikus Templomban Dr. Fabiny Tamás és Gáncs Péter püspökök, valamint Smidéliusz Gábor szolgálatával.

2006 és 2008 között a Debreceni Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze Réz-Nagy Zoltán lelkész mellett. Ebben a két évben a Debreceni Egyetem evangélikus egyetemi lelkészeként, valamint a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye ifjúsági referenseként is dolgozott. A Debreceni Egyetemen, Biblia válaszol címmel tartott kurzust egyetemi lelkész kollégáival együtt. 2008 augusztusától két éven keresztül a Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség lelkésze, ahol felettese Krámer György esperes.

2008. október 1-én sikeres parókusi vizsgát tett az Északi Evangélikus Egyházkerület bizottsága előtt. 2009-ben felvételt nyer az Evangélikus Hittudományi Egyetem 3 éves doktori képzésére az Újszövetség Tanszék keretein belül. 2010-ben elnyerte a Von Fuchs Alapítvány amerikai ösztöndíját és a 2010/2011-es akadémiai évben a chicagói Lutheran School of Theology at Chicago egyetemen szerzett M.A.T.S. teológiai mester diplomát. Amerikai tanulmányai alatt nagyrészt újszövetségi témákkal foglalkozott Dr. Barbara Rossing, Dr. Seung Ai Yang és Dr. Raymond Pickett professzorok irányításával. De aktív részese lehetett a chicagói egyetem keresztény-muszlim párbeszéd központja által meghirdetett kurzusnak is.

Hazatérése után az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folytatja a doktori iskolát, 2011/2012-es tanévben az egyetem doktorandusz képviselője, így az Oktatói Tanács tagja. A Biblikus kutatás módszertan proszeminárium órái mellett Mária Magdolnáról is hirdet meg kurzust mindkét félévben.
A 2011/2012-es tanévben a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet egyetemi lelkésze, a 2012-es Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó egyik teológiai felelőse, teológiai beszélgetések szervezője. 2012 és 2015 között a MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) Hittudományi Bizottságának tagja.

2012. augusztus 15-től a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet beosztott lelkésze. 2013. június 16-án a kelenföldi gyülekezet közgyűlése parókus lelkésszé választotta. 2013. augusztus 25-én, Dr. Fabiny Tamás igehirdetési szolgálatával, Bence Imre esperes beiktatta őt hivatalába. 2013. szeptember 15-től a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség igazgatólelkésze.

Doktori disszertációját Mária Magdolna szerepének és történetének vizsgálata kanonikus és apokrif evangéliumok alapján – rehabilitációs kísérlet a posztkoloniális interpretáció segítségével címmel védte meg 2017. december 11-én. Témavezetője Dr. Cserháti Márta, oponensei Dr. Jutta Hausmann és Dr. Peres Imre voltak. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora Dr. Szabó Lajos 2018. április 18-án avatta a teológia tudományok doktorává, odaítélve neki a Phd fokozatot. 2018. szeptember 1-től az Evangélikus Hittudományi Egyetem óraadó tanára.

2016–2020 között a Lutheránus Világszövetség megbízásából az evangélikus-pünkösdi dialógusbizottság delegációjának tagja. 2019 óta az MEE teremtésvédelmi munkaágának bizottsági elnöke.

2008-ban kötött házasságot. Felesége Dr. Bacsa Andrea jogász. Gyermekeik Máté (2012) és Dorka (2020).