Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Választási hirdetmény

Kedves testvéreink!
A Magyarországi Evangélikus Egyház hatévenként esedékes általános tisztújítására legközelebb
2024-ben kerül sor. Ennek keretében a tervek szerint 2024. február 11-én (vasárnap) a 10:30-as
istentiszteletet követően tisztújító közgyűlést tartunk, amely során megválasztjuk az
egyházközség tisztségviselőit, döntéshozó testületeinek tagjait és egyházmegyei küldötteit a
következő hatéves ciklusra. Ennek kapcsán a jelölőbizottság az egyházközség tagjaitól az alább
leírt tisztségekre vár most ajánlásokat. Ajánlásaikat a kelenföldi és a farkasréti templomban,
illetve a lelkészi hivatalban található gyűjtődobozokba helyezhetik. Ezenkívül ajánlásaikkal a
jelölőbizottság bármely tagját közvetlenül is felkereshetik a testvérek.
Választójoggal minden olyan nagykorú egyházközségi tag rendelkezik, aki az egyházközség
választói névjegyzékében szerepel. A választók egyúttal választhatók is, amennyiben a tisztség
betöltéséhez esetlegesen szükséges (zárójelben olvasható) további feltételeket is teljesítik.
Kérjük, hogy a kedves testvérek viseljék szívükön gyülekezetünk érdekeit – olyan személyeket
ajánljanak, aki aktívan végzik majd a rájuk bízott feladatot! Az összes tisztség betöltése
kevesebb munkával jár, amely elengedhetetlen a gyülekezet életének, működésének
biztosítására. A kihelyezett ajánlószelvények is e felhívásunkat tükrözik, kérjük, hogy
átgondoltan, egyszerre minél több pozícióra adjanak le ajánlást!

A megválasztandó testületek, illetve tisztségviselők felsorolása és rövid leírása:
Testületek
Képviselő-testület (feltétel: konfirmáció): A közgyűlés meghatározott feladatait látja el,
jellemzően évente egy-két alkalommal ülésezik. A presbiterek automatikusan tagjai. A testületbe
az előző ciklusban 57 fő nemlelkészi tagot választottunk.
Presbitérium (konfirmáció): Az egyházközség egyik legfontosabb, havonta ülésező döntéshozó
testülete, amely részt vesz az egyházközség lelki, szellemi és anyagi életének szervezésében,
irányításában és felügyeletében. Az 2012-es tisztújító közgyűlés döntése alapján létszáma 25
tag, és a lelkészek mellett az egyházközség tisztségviselői is automatikusan tagjai. Három
póttagot választunk az esetlegesen megüresedő helyekre. A 2012-es választásokat megelőző
képviselő-testületi határozat és a tisztújító közgyűlés helyben hagyó döntése alapján új tagnak
lehetőleg legfeljebb 70 éves korú személyeket ajánljunk, a 75 éves kort meghaladó korábbi
presbiterek esetében fontoljuk meg a tanácskozási jogot biztosító tiszteletbeli presbiteri jelölést.
Jelölőbizottság: Az általános és rendkívüli választásokat szervező testület. Választott tagjai
nem tisztségviselők, maguk közül választanak elnököt. A 2012-es tisztújítás alkalmával hozott
döntés alapján a mindenkori igazgatólelkészen kívül négy választott tagból áll.
Számvevőszék tagjai (szakirányú végzettség vagy gyakorlat): Az egyházközség gazdálkodását
ellenőrző (a tisztviselőnek számító elnökével együtt 3–7 fős) testület. A 2012-es tisztújításkor
hozott közgyűlési határozat értelmében legalább két tagjának rendelkeznie kell szakirányú
végzettséggel, és lehetőség szerint a többi tag is rendelkezzen vonatkozó gyakorlattal.
Egyházmegyei küldöttek (konfirmáció, több mint 5 éves egyházközségi tagság): Az
egyházmegyei közgyűlésben az egyházközségünket képviselő, nemlelkészi küldöttek. A három
önálló gyülekezeti lelkészi állás nyomán három tagot és három póttagot választunk.
Tisztségviselők
Felügyelő (konfirmáció): Az egyházközség legfontosabb nemlelkészi tisztségviselője, aki a
mindenkori igazgatólelkésszel együtt az egyházközség elnökségét alkotja. Az elnökség tagjai
együttes joggal és felelősséggel vezetik és képviselik az egyházközséget. Gyülekezetünk
életének és gazdálkodásának sokszínűsége miatt ez egy negyed–félállással megegyező
munkamennyiséget jelentő önkéntes kötelezettségvállalást jelent!
Másodfelügyelő(k) (konfirmáció): a felügyelő munkáját segíti(k), illetve helyettesíti(k) őt.
Pénzügyi gondnok: az egyházközség anyagi ügyeit intézi, előkészíti és felügyeli a
költségvetést, zárszámadást. A felügyelőhöz hasonlóan jelentős időráfordítást ésszakmai
hozzáértést igényel.
Műszaki gondnok: Az egyházközség dologi ügyeit intézi, ellenőrzi az ingatlanokat, műszaki
problémák esetén intézkedik. A felújítási, beruházási célokra benyújtott pályázatok műszaki
részleteinek ügyintézése is a feladata.
Kántorok (szakirányú végzettség): Az egyházközség területén az egyházi ének és zene
vezetésének szolgálatát látják el. A 2012-es választó közgyűlés döntése alapján két ilyen fizetett
szolgálattevői pozíciót tart fenn az egyházközségünk.
Számvevőszéki elnök (szakirányú végzettség): A számvevőszék munkáját vezeti. Az
egyházközség gazdálkodásának ellenőrzéséért felelős, arról jelentést tesz, illetve szükség
esetén eljár. A bizottság munkájáról a presbitériumnak számol be.
Jegyzők: A közgyűlések, képviselő-testületi ülések, valamint a presbiteri ülések jegyzőkönyveit
vezeti. Szokásosan két személyt választunk a munka megosztására.
Diakóniai munkatárs, ifjúsági munkatárs és missziói munkatárs:
az adott munkaterületen a lelkészek munkáját segítik (1– 1 fő).
Jogtanácsos (jogászi végzettség): az egyházközség jogi ügyeiben eljár, illetve önkormányzati
testületeinek döntései előtt jogi vonatkozású tanácsokat ad.

A választások kereteit megszabó egyházi törvények a zsinat honlapján
(https://zsinat.lutheran.hu/torvenyek/hatalyos-toervenyek) olvashatók, egyházközségünk saját
szabályrendeletei pedig saját honlapunkon
(https://kelenfold.lutheran.hu/dokumentumok/szabalyrendeletek/) találhatók meg. Bátorítjuk
testvéreinket, hogy kérdéseikkel forduljanak bizalommal a jelölőbizottsághoz!

Az ajánlási határnap: 2023. december 10.

A jelölőbizottság,
Dr. Blázy Árpád, Dr. Galli István, Dr. Harmati Béláné, Rákóczy-Kiss Eszter, Schermann Sándor